Gminne Przedszkole w Bieczu

Pomoc psychologiczna

Dla kogo przeznaczona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psych.-pedagogiczna polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności, 
 • z niedostosowania społecznego,
 • ze szczególnych uzdolnień, 
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,  
 • z zaniedbań środowiskowych.
  
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest:
 • dobrowolna i nieodpłatna,
 • organizowana przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,
 •  udzielana uczniom przez wychowawcę grupy wychowawczej oraz specjalistów (wykonujących w placówce zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej- psycholog, pedagog, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni).
 
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu:

1. Bieżąca praca z dzieckiem,
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3. Zajęcia specjalistyczne min.
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i       odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 • zajęcia logopedyczne- przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które           powodują zaburzenia komunikacji i utrudniają naukę.
4. Porady, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców.