Gminne Przedszkole w Bieczu

Wspomaganie rozwoju

Od stycznia 2010 roku Gminne Przedszkole w Bieczu realizuje zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola.
 
 

 
Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 
        Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością oraz  ich  rodzinom. Dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz
stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych.  Dziecko niepełnosprawne oznacza zaś dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia.
         Dzięki zajęciom realizowanym w ramach wczesnego wspomagania, dzieci mają zapewnioną bezpłatną i kompleksową opiekę, począwszy od urodzenia albo momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
 
 

 
Kto może zostać objęty Wczesnym Wspmaganiem Rozwoju dziecka. 

 
Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zostać objęte dzieci:
 • z grupy tzw. ryzyka (np. wcześniaki, dzieci z urazami porodowymi);
 • niepełnosprawne ruchowo;
 • niepełnosprawne intelektualnie;
 • z uszkodzonym narządem słuchu;
 • z objawami autyzmu wczesnodziecięcego;
 

  Procedura objęcia dziecka
Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju dziecka w Gminnym Przedszkolu w Bieczu.

 
 
 1. Zaobserwowanie przez rodzica, nauczyciela przedszkola lub lekarza nieprawidłowości w rozwojupsychoruchowym małego dziecka.
 2. Uzyskanie przez rodziców specjalistycznej diagnozy medycznej.
 3. Rodzice udają się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania diagnozy psychologicznej.
 4. Wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, jeżeli u dziecka stwierdzono niepełnosprawność.
 5. Z opinią rodzice udają się do Gminnego Przedszkola w Bieczu,przyznanie tygodniowego wymiaru zajęć wspomagających dla dziecka o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez Burmistrza Miasta Biecz, na wniosek Dyrektora przedszkola.
 6. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Gminnego Przedszkola w Bieczu.
 7. Wychowankowie przedszkola, którzy zostali objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka mogą mieć przyznane od       1 do 2 godziny zajęć tygodniowo, w ramach których realizowany jest, opracowany wcześniej przez specjalistów, program wczesnego wspomagania.
  

 
 
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozowju dziecka. 

 
W Gminnym Przedszkolu w Bieczu zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju realizują: 
 
 • oligofrenopedagodzy,
 • surdopedagog,
 • logopeda.
 

 
Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Do zadań zespołu prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania należy:
 • Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Gminnego Przedszkola w Bieczu,
 • Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków      i harmonogramu działań wczesnego wspomagania i wsparcia rodziców,
 • Opracowanie programów indywidualnego programu wczesnego wspomagania, ich realizowanie      i korygowanie, zgodnie z aktualnym poziomem rozwoju dziecka;
 • Zapoznanie rodziców z programami wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka;
 • Włączanie rodziców do pracy z dzieckiem w domu, udzielanie im porad, instruktażu odnośnie działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych;
 •  Dwukrotne w ciągu roku, pisemne sprawozdania specjalistów odnośnie postępów, trudności            i aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

 
Metody stosowane w terapii pedagogicznej i logopedycznej.

 
 
Specjaliści prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania, wykorzystują w swej pracy z dzieckiem różnorodne metody i formy nauczania i terapii m.in.: 
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda Knillów,
 • Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej wspomagająca rozwój umysłowy trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się,
 • Metoda Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej w edukacji matematycznej dzieci, w tym dzieci z wadą słuchu,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” Marianne Frostig i Davida Horne’a,
 • Metoda naturalnej nauki języka –”Słoneczna Biblioteka”,
 • Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania,
 • Aktywne metody nauczania system pus, floscards i itp,
 • Pedagogika zabawy,
 • Programy edukacyjne (Socrates, Klik uczy liczyć, Porusz umysł, Wesołe przedszkole Bolka i Lolka itp.)