Gminne Przedszkole w Bieczu
Strona głowna  /  Statut Przedszkola
Statut Przedszkola
 
Statut
Gminnego Przedszkola w Bieczu
 
 
§ 1
 
1. Gminne Przedszkole w Bieczu, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Biecz.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bieczu przy ulicy Tysiąclecia 29.
3. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi: Gminne Przedszkole w Bieczu, ul. Tysiąclecia 29, 38 – 340 Biecz, tel. 13 447 13 41, e-mail: przedszkolebiecz@interia.pl.
4. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Gminnego Przedszkola w Bieczu;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Gminnego Przedszkola w Bieczu;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Bieczu.
 
§ 2
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odpowiedzialności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej
 
§ 2a
 
1. Cele, o których mowa w § 2, są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej Przedszkola.
2. Przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w obszarach:
1) kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie Przedszkola, i w planach pracy poszczególnych oddziałów.
4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
§ 2b
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe;
4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
2. Wszelkie wyjścia poza teren Przedszkola odnotowywane są w „Zeszycie wyjść dzieci”. Grupie dzieci liczącej ponad 15 dzieci zapewnia się opiekę dwóch osób, tj. nauczyciela oraz woźnej lub rodzica.
§ 2c
1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodzica. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osobie będącej pod wpływem alkoholu).
5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Przedszkola.
6. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do godziny od zakończenia zajęć.
7. W przypadku braku możliwości porozumienia się z rodzicami dziecka, i nieodebraniem dziecka zgodnie z ust. 6 nauczyciel zawiadamia Policję.
8. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola godzinę przyprowadzenia i odebrania dziecka z Przedszkola
 
§ 3
 
Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
 
§ 3a
 
1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola wyłania się w drodze konkursu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przedszkolem może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko Dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującemu nadzór pedagogiczny.
4. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
5. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
2) ustalanie ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4) koordynowanie opieki nad dziećmi;
5) opracowywanie programu rozwoju pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną;
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
7) przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola do 30 kwietnia każdego roku, który jest zatwierdzany do 25 maja każdego roku przez organ prowadzący;
8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;
9) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
10) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
14) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
15) decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego oraz o skreśleniu dziecka z listy dzieci przedszkola, w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 9 statutu;
16) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych;
17) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
18) występowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;
19) występowanie do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną lub losową dziecka;
20) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
21) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno–archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
22) wystawianie zaświadczeń o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego i przekazuje je rodzicom dziecka;
23) powiadamia dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
24) po nowelizacji statutu publikuje ujednolicony tekst statutu.
§ 3b
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Do kompetencji stanowiącej Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego Przedszkola;
2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3) organizację pracy Przedszkola;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, o których mowa w ust. 4 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej, w tym kompetencje, zadania przewodniczącego rady, obowiązki i prawa członka rady, sposoby protokołowania i dokumentowania pracy rady, organizację i zadania zespołów rady określa „Regulamin działalności Rady Pedagogicznej”
§ 3c
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców może występować od Dyrektora przedszkola i Rady, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Przedszkola,
b) program profilaktyki;
2) opiniowanie projektu plan finansowego składanego przez Dyrektora;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego;
5) opiniowanie podjęcia działalności stowarzyszeń i innych organizacji;
6) opiniowanie nadania imienia Przedszkola
7) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
8) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
9) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kompetencje, o których mowa w ust. 5 pkt 9 stosuje się do czasu powołania Rady Przedszkola.
7. Rada Rodziców może działać na rzecz poprawy bazy materialnej Przedszkola.
8. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola w Bieczu”, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych;
3) szczegółowy tryb wyboru przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców;
4) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
 
§ 3d
 
1. Organy Przedszkola, działają według przyjętych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2. Organy Przedszkola mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola.
3. Działające w Przedszkolu organy zobowiązane są do informowania się nawzajem o decyzjach podjętych w sprawach Przedszkola. Dyrektor może uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców na zaproszenie Rady Rodziców.
4. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji miedzy organami oraz koordynuje współdziałanie organów Przedszkola.
5. W przypadku sporu między organami Przedszkola, wynikającego z ich kompetencji, organy dążą do jego rozstrzygnięcia poprzez rozmowy, konsultacje i negocjacje. Organem rozstrzygającym spory jest Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.
6. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu strony mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie odpowiednio do organu prowadzącego Przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
§ 4
 
Działalność Przedszkola finansowana jest przez:
1) Gminę Biecz;
2) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
  
§ 5
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba miejsc dla dzieci w Przedszkolu wynosi 125 lub 120 w przypadku funkcjonowania oddziału integracyjnego..
3. W Przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15-20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
7. Przyjęcie do Przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.
 
§ 6
 
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego.
2. Realizowany program wychowania przedszkolnego musi zawierać treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.);
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
4. Godzina pracy nauczyciela w Przedszkolu wynosi 60 minut.
5. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.
6. Na wniosek rodziców w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
9. Rodzice pokrywają też koszt wycieczek, biletów i innych imprez dla dzieci.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
§ 6a
 
1. W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach.
2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel niezwłocznie udziela dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym Dyrektora Przedszkola.
3. Dyrektor koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.
4. W Przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
5. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
6. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
 
§ 7
 
1 Przedszkole jest wielooddziałowe.
2 Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
2) gabinet logopedyczny;
3) pomieszczenia administracyjno–gospodarcze;
4) kuchnię;
5) szatnię dla dzieci i personelu.
3 Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogródka przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 
§ 8
 
1 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
2 Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Biecz.
3 W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
3) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
4) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
4 W arkuszu organizacji Przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 
§ 9
 
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
§ 10
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 3.
2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godz. 16:00 tj. 9 godzin dziennie. Czas otwarcia przedszkola może być skrócony, lub wydłużony w zależności od potrzeb rodziców i za zgodą organu prowadzącego.
3. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc i zatwierdzana jest przez organ prowadzący Przedszkole. W szczególnych przypadkach np. remont generalny, Przedszkole może być (za zgodą organu prowadzącego) nieczynne przez inny okres czasu.
 
§ 11
 
1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie i realizowany jest w Przedszkolu w godzinach 8:00 – 13:00, zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej.
3. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę nie może być wyższa niż 1zł za godzinę zajęć.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników Przedszkola.
5. Wysokość opłaty za żywienie ustalana jest przez Dyrektora przedszkola. Rodzice ponoszą 100% kosztów wyżywienia dziecka.
6. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwraca się stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.
7. Odpisy za żywienie w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwracane są za dany miesiąc z dołu.
8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry za dany miesiąc w terminach ustalonych w uchwale Rady Miejskiej.
 
§ 12
 
1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi.
2. Na stanowisku administracyjnym zatrudniona jest pomoc administracyjna.
3. Na stanowiskach obsługowych zatrudnienie są:
1) pomoc nauczyciela;
2) intendentka;
3) kucharka;
4) pomoc kuchenna;
5) woźna oddziałowa;
6) konserwator.
4. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu Przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości.
5. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 2 i 3 w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy:
1) rzetelne i sumienne wykonywania zadań wymienionych w szczegółowym zakresie obowiązków określonych przez Dyrektora;
2) przestrzeganie i stosowanie zasad bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, w tym regulaminów pracowni;
3) reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania dzieci, które mogą je narazić na utratę zdrowia lub życia;
4) nie pozostawianie dzieci bez opieki w przypadku powierzenia bezpośredniej opieki nad nimi.
6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3 ustala Dyrektor. Zakresy tych obowiązków znajdują się w tekach akt osobowych pracowników.
7. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 
§ 13
 
1 Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela pracującemu w tym oddziale, z zastrzeżeniem ust. 2.
2 W przypadku oddziału funkcjonującego dużej niż 5 godzin dziennie oddział powierza się opiece dwóm nauczycielom.
3 Liczbę nauczycieli pracujących w poszczególnych oddziałach określa arkuszu organizacji Przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza Biecza
4 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 14
 
W przypadku utworzenia w Przedszkolu oddziałów integracyjnych, w oddziałach tych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 
§ 15
 
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu może być, za zgodą Małopolskiego Kuratora Oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z celami i zadaniami Przedszkola i realizowanym programem wychowania przedszkolnego oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość i wyniki pracy.
4. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
2) pozyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
5) opracowanie pisemnej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki dziecka w szkole podstawowej” dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne i przekazanie jej rodzicom do 30 kwietnia bieżącego roku szkolnego;
6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania;
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego;
8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, przez aktywne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
9) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
10) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
11) tworzenie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka – wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci;
13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, wycieczek, spacerów , imprez itd.;
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
16) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
17) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-05